Nauka Sport Zabawa Tradycja

Aktualizacja 24.04.2019:

Informator dla gimnazjalisty o naborze na rok szkolny 2019/2020 (pobierz - pdf)

Informator dla ósmoklasisty o naborze na rok szkolny 2019/2020 (pobierz - pdf)

 

 

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów ( zarządzenie , terminy )

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych ( zarządzenie , terminy )

 

W roku szkolnym 2019 / 2020 oferujmy poniższe kierunki kształcenia:

 

profil Biologiczno-Chemiczny 

Klasa o orientacji na przedmioty przyrodnicze. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie poznawania i badania otaczającego nas świata przyrody. Program dydaktyczny wzbogacony jest wykładami i zajęciami laboratoryjnymi na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice Wrocławskiej.

Profil powinny wybierać osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, lubiące biologię i chemię i wiążące swoją przyszłość przede wszystkim ze studiami medycznymi, a także z biologią, biotechnologią, ekologią.

Przedmioty rozszerzone:
biologia, chemia, matematyka / fizyka / j. obcy + j.łaciński w medycynie - w klasach po gimnazjum.
biologia, chemia, matematyka - w klasach po szkole podstawowej.

 

 

profil Humanistyczny

Klasa o orientacji na przedmioty  humanistyczne. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie szerokich zainteresowań i różnorodnych uzdolnień w zakresie literatury i historii oraz szeroko rozumianej sztuki. Uczniowie mają możliwość obcowania z teatrem i kinem, doskonalenia umiejętności tworzenia tekstu własnego i podejmowania prób literackich. Program dydaktyczny wzbogacony jest zajęciami odbywającymi się w ramach różnych projektów np.: "Koło teatralne - radość tworzenia", "Bliżej kultury".

Profil powinny wybierać osoby o uzdolnieniach i zainteresowaniach humanistycznych oraz teatralnych, myślące w przyszłości o podjęciu studiów filologicznych, historycznych, prawniczych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych.

Przedmioty rozszerzone:
j. polski, j. obcy / biologia / chemia / fizyka / geografia / historia + j. łaciński w prawie - w klasach po gimnazjum.
j. polski, j. obcy, geografia
 - w klasach po szkole podstawowej.

 

 

profil Matematyczno–Techniczny

Klasa o orientacji na przedmioty ścisłe. Zajęcia prowadzone w tej klasie pozwalają na rozwijanie, kształtowanie wiedzy i zdolności, które wymagane są na studiach politechnicznych. Rozszerzone, autorskie programy nauczania z matematyki, informatyki będą sukcesywnie wzbogacane o nowe treści (np. elementy analizy - matematyka, obsługa programów typu CAD z podstawami rysunku technicznego i 3D). Program dydaktyczny wzbogacają wykłady i zajęcia laboratoryjne na Uniwersytecie Wrocławskim i Opolskim oraz Politechnice Wrocławskiej(w ramach projektów: „Spotkanie z prawdziwą nauką”, „Chemiczne soboty”).

Profil dedykowany jest przyszłym inżynierom: budownictwa, mechaniki, architektury i innych kierunków politechnicznych.

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, fizyka, informatyka / j.obcy + rysunek techniczny
 - w klasach po gimnazjum.
matematyka, fizyka, informatyka - w klasach po szkole podstawowej.

 

 

profil Językowy - j. obcy

Klasa o orientacji na języki obce. Najprawdopodobniej pierwszym językiem obcym będzie j. angielski (decyduje uczeń). Proces dydaktyczny wzbogacają wymiany międzyszkolne młodzieży ze szkołami z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach Międzynarodowej Sieci Szkół ST. Marienthal. Wysokie kompetencje językowe i przedmiotowe absolwentów klas językowych pozwalają na szerokie korzystanie z oferty studiów zagranicznych.

Absolwenci tej klasy wybierają studia na kierunkach filologicznych, społecznych, socjologicznych, psychologicznych.

Przedmioty rozszerzone:
j. obcy, biologia / chemia / fizyka / geografia / historia
 - w klasach po gimnazjum.
j. polski, j. obcy, wos - w klasach po szkole podstawowej.

 

 

profil Geograficzno - Informacyjny

Klasa o orientacji na przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na fachowców gromadzących, analizujących, weryfikujących i prezentujących wszelkiego rodzaju informację potrzebną do zarządzania i podejmowania różnych kluczowych decyzji w administracji i innych jednostkach gospodarczych. W ramach dodatkowych, obowiązkowych zajęć z geograficznych systemów informacyjnych młodzież pozna m.in. podstawy takich programów jak: Quantum GIS, ArcGIS. Planowane są również zajęcia terenowe związane z obserwacją i gromadzeniem danych, które później na zajęciach kameralnych będą podlegały odpowiedniej obróbce z wykorzystaniem w/w programów.

Profil dedykowany jest dla tych, którzy nie tylko chcieliby się dowiedzieć co to jest GIS, ale głównie dla tych, którzy chcieliby swoją przyszłość wiązać z administrowaniem, podejmowaniem dobrych, przemyślanych decyzji na różnych stanowiskach szczebla kierowniczego.

Przedmioty rozszerzone:
j. polski, j. obcy, biologia / chemia / fizyka / geografia / historia + geograficzne systemy informacyjne - w klasach po gimnazjum.
j. polski, j. obcy, geografia - w klasach po szkole podstawowej.

 

Informator dla gimnazjalisty o naborze na rok szkolny 2019/2020 (pobierz - pdf)

Informator dla ósmoklasisty o naborze na rok szkolny 2019/2020 (pobierz - pdf)

Monday the 26th. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie - By Freshjoomlatemplates.com