Nauka Sport Zabawa Tradycja

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO 
W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA PAWŁA II 
W DZIERŻONIOWIE

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2213).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz.  1000).
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69 z 2003r. z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 163, poz. 1155 z późn. zm.).

§ 1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer. 

§ 2

Celem monitoringu wizyjnego jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,
 2. ochrona mienia.

§ 3

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie. 

§ 4

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie oraz teren wokół nich.
 2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych.
 3. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  1.     kamer rejestrujących obraz,
  2.     urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,
  3.     stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.
 4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniu sekretariatu szkoły (gabinet nr 6).
 5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynku szkoły.
 2. Na tablicy zamieszcza się następującą klauzulę: „Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Pawła II z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Garncarska 1, kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum  Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/przepis prawa.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

§ 6

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: Administrator Systemu, Wicedyrektor Szkoły oraz pracownicy sekretariatu. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7

 1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.
 2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie przedłożonego przez nie pisemnego wniosku o udostępnienie zapisu.
 3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom, itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie do  14 dni od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
 6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:
  1. numer porządkowy kopii,
  2. okres, którego dotyczy nagranie,
  3. źródło nagrania, np. kamera nr .......,
  4. datę wykonania kopii,
  5. dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,
  6. w przypadku wydania kopii - dane organu, któremu udostępniono zapis,
  7. w przypadku zniszczenia kopii - datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego dostępny jest na stronie internetowej  szkoły.

Monday the 26th. II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie - By Freshjoomlatemplates.com